Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Strona główna

24 kwietnia 2009 roku Sejm uchwalił (269 posłów za, 134 przeciw, 8 wstrzymało się odgłosu) ustawę zawierającą przepisy wprowadzające w życie trzy ustawy zdrowotne.

Uchwalona ustawa zawiera przepisy wprowadzające ustawy:

1. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
2. O konsultantach w ochronie zdrowia
3. O akredytacji w ochronie zdrowia.

W ustawie zapisano także terminy wejścia w życie ustaw podpisanych przez prezydenta.

Ad. 1

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa m.in. prawa pacjenta oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z ustawą Rzecznika Praw Pacjenta powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
W ramach regulacji ustawowych określono m.in.: prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do informacji i tajemnicy informacji o pacjencie, prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjenta oraz prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.

Ad. 2

Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. W ustawie został określony tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Ad. 3

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie, w formie certyfikatu, wyda minister zdrowia, na wniosek tzw. Rady Akredytacyjnej. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.