Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Europejska Karta Praw Pacjenta

EUROPEJSKA KARTA PRAW PACJENTA

jest to dokument definiujący siedemnaście praw pacjenta, które nie zawsze są przestrzegane. Prawa te powiązane są z treścią wielu międzynarodowych deklaracji i zaleceń wydawanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Radę Europy. Karta została przedstawiona na Drugim Kongresie Organizacji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się w listopadzie 2005 r. w Warszawie.

Active Citizenship Network (Sieć Aktywnego Obywatelstwa – www.activecitizenship.net) jest europejską siecią skupiającą około 100 obywatelskich organizacji z 30 krajów, promowaną przez włoską organizację Cittadinanzattiva. Jej działanie ma przyczynić się do rozwoju aktywnego obywatelstwa mieszkańców Unii Europejskiej.

Europejska Karta Praw Pacjentów jest zbiorem 14 praw, które łącznie gwarantują “wysoki poziom ochrony ludzkiego zdrowia” (art. 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej) i do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w różnych systemach ochrony zdrowia w Europie. Prawa, w liczbie 14, zawarte w Europejskiej Karcie Praw Pacjentów są odzwierciedleniem praw podstawowych, i jako takie, muszą być uznawane i przestrzegane w każdym kraju.Są one powiązane z obowiązkami i odpowiedzialnością, jakie spoczywają zarówno na obywatelach państwa, jak na wszystkich uczestnikach systemu ochrony zdrowia. Karta jest skierowana do wszystkich osób uznając, że fakt istnienia takich różnic jak wiek, płeć, wyznanie religijne, status społeczno-ekonomiczny itp., może wpływać na indywidualne potrzeby w kwestii opieki zdrowotnej.

PRAWA AKTYWNEGO OBYWATELSTWA

Karta zawiera 3 prawa aktywnego obywatelstwa. Umożliwiają one jednostkom i grupom obywateli promowanie, monitorowanie i poddawanie społecznej kontroli respektowanie praw pacjenta.

EUROPEJSKA KARTA PRAW PACJENTÓW

Przygotowana przez Active Citizenship Network

1. Prawo do profilaktyki Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom.

2. Prawo dostępu do opieki medycznej Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.

3. Prawo do informacji Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.

4. Prawo do wyrażenia zgody Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.

5. Prawo do wolnego wyboru Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej informacji.

6. Prawo do prywatności i poufności Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogółem.

7. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.

8. Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.

9. Prawo do bezpieczeństwa Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, Projekt „Śląskie Forum Rzecznictwa w Obszarze Zdrowia i Niepełnosprawności – Razem Ku Dobru Pacjenta” realizowany jest z budżetu Programu Środki Przejściowe 2005 na mocy umowy nr 10074/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/215. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Page 3 oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa.

10. Prawo do innowacji Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.

11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od stadium choroby.

12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.

13. Prawo do zażaleń Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.

14. Prawo do rekompensaty Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.

15. Prawo do podejmowania działań leżących w interesie ogółu

16. Prawo do działalności na rzec przysługującym pacjentom praw

17. Prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej

*Dokument został przygotowany przez: Cittadinanzattiva-ActiveCitizenship Network together with Deutsche Gesellschaft für Versicherte undPatienten e. V. (DGVPV); Fédération Belge contre le Cancer; APOVITA,Portugal; Confederacion de Consumidores y usurarios (CECU), Spain; KE.P.KA, Greece; Irish PatientsAssociation Ltd; Danish Consumer Council; Vereniging Samenwerkende Ouder- enPatiëntenorganisaties (VSOP), The Netherlands; International Neurotrauma Research Organization, Austria; Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF); The Patients Association, UK, dzięki wsparciu Merck & Co., Inc.,Whitehouse Station, New Jersey USA