Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation




Pacjent

Źródłosłów samego słowa pacjent wywodzi się od angielskiego - "patient" (cierpliwy) i dosłownie oznacza to osobę cierpliwą, okazującą cierpliwość.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza następującą definicję słowa "pacjent":
Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

Zgodnie z definicją przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Pacjent to osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora.

Według innej definicji pacjent to:

* osoba otrzymująca opiekę medyczną

* klient lekarza, dentysty itd.

niezależnie czy jest zdrowy czy chory.

Na podstawie tych definicji można wysnuć wniosek, że pacjentem staje się każdy człowiek, który ma kontakt ze świadczeniami służby zdrowia. Obecnie coraz częściej używa się do określenia pacjenta słowa Klient lub pacjent-klient, co jest następstwem komercjalizacji usług medycznych. W tym przypadku lekarz, dentysta itp. są w stosunku do pacjenta-klienta usługodawcami. Taka relacja skutkuje też wzajemnymi obowiązkami i prawami obu stron w stosunku do siebie.