Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Zarządzenie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Biuro Praw Pacjenta, działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Biura Praw Pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 89), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2

Biuru Praw Pacjenta nadaje się nazwę „Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia”, zwane dalej „Biurem”.

§ 3

Biuru nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie utworzenia Biura Praw Pacjenta oraz zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Praw Pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 62).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr. 7, poz. 29)

Załącznik nr 1

STATUT BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

§ 1

1. Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, zwane dalej „Biurem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Biura jest Warszawa.
3. Obszarem działania Biura jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Biura jest realizacja zadań związanych z ochroną praw pacjenta.
2. Do działalności podstawowej Biura należy:
1. monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw pacjenta, o których mowa w przepisach Działu I Przepisy wspólne Rozdziału 1a Prawa pacjenta ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.);
2. udzielanie informacji oraz przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do ministra właściwego do spraw zdrowia i Biura, dotyczących praw pacjenta, związanych w szczególności z:
1. udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.),
2. naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).

§ 3

1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor, który reprezentuje Biuro na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4

W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1. Wydział do Spraw Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:
1. Sekcja Nadzoru i Koordynacji Pracy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
2. Sekcja Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
2. Wydział Poradniczo-Interwencyjny;
3. Wydział Prawny;
4. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
5. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretarsko-Kancelaryjnej;
6. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych.

§ 5

1. Działalność Biura finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 6

1. Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej. 2. Zasady wynagradzania Dyrektora oraz poz
ostałych pracowników Biura regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.).

Załącznik nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

§ 1

Do zadań Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia, zwanego dalej „Biurem”, należy:

1. podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Biura, w tym działalności podstawowej, określonych w § 2 załącznika nr 1;
2. współpraca w szczególności z:
1. Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
2. Rzecznikiem Praw Dziecka,
3. Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich,
4. Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Pielęgniarskich,
5. centralą i oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia,
6. podmiotami, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej,
7. organami administracji rządowej i samorządowej,
8. organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,
9. konsultantami krajowymi i wojewódzkimi; 3. wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o:
1. przeprowadzenie czynności kontrolnych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.),
2. poinformowanie wojewody lub podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, o zdarzeniach lub faktach, które mogą wskazywać na istnienie nieprawidłowości, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych w trybie określonym przepisami ustawy, o której mowa w lit. a;
4. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia okresowych informacji obejmujących dane dotyczące przestrzegania praw pacjenta oraz działań podejmowanych przez Biuro w tym zakresie, nie rzadziej niż 2 razy w roku oraz w przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, w szczególności odpowiedzialny jest za:
1. realizację zadań Biura;
2. zarządzanie majątkiem Biura;
3. ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4. ustalenie regulaminu wynagrodzeń;
5. sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych;
6. zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Biurze;
7. ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektorowi Biura bezpośrednio podlegają:
1. Zastępca Dyrektora;
2. Wydział Poradniczo-Interwencyjny;
3. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
4. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretarsko-Kancelaryjnej;
5. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych.

§ 3

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1. bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:
1. Wydziału do Spraw Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
2. Wydziału Prawnego;
2. koordynowanie pracy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
3. przygotowywanie informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i w terminach określonych przez Dyrektora;
4. wykonywanie zadań, o których mowa w § 2, w czasie nieobecności Dyrektora;
5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.

§ 4

1. Praca wydziału koordynowana jest przez naczelnika wyznaczonego spośród pracowników Biura.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:
1. koordynowanie prac wydziału;
2. organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników wydziału;
3. podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4. parafowanie pism przygotowanych w wydziale;
5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5

Do zadań Wydziału do Spraw Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:
1. Sekcja Nadzoru i Koordynacji Pracy Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:
1. analiza przekazanych informacji dotyczących przestrzegania praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach psychiatrycznych oraz działań podjętych w tym zakresie przez poszczególnych Rzeczników,
2. występowanie do Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego o udostępnienie dokumentów i informacji dotyczących prowadzonych spraw,
3. przedstawianie Dyrektorowi okresowych informacji dotyczących analizy informacji przekazanych przez poszczególnych Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, nie rzadziej niż 2 razy w roku,
4. informowanie Dyrektora o uchybieniach w działaniach Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w zakresie przypisanych im zadań,
5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnymi stanowiskami pracy,
6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora;
2. Sekcja Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy wykonywanie zadań przewidzianych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego i określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. Nr 16, poz. 126).

§ 6

Do zadań Wydziału Poradniczo-Interwencyjnego należy:
1. przyjmowanie skarg wpływających do Ministra Zdrowia od pacjentów na działalność świadczeniodawców działających w ramach kontraktów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2. przyjmowanie od pacjentów zgłoszeń telefonicznych (obsługa infolinii według grafiku dyżurów), przyjmowanie zgłoszeń pisemnych i osobistych; 3. rejestracja odebranych zgłoszeń;
4. udzielanie pomocy zgłaszającym się, poprzez przekazywanie informacji oraz udzielanie porad, współpracę w konkretnych przypadkach z konsultantami krajowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta, oraz pozostałymi instytucjami zajmującymi się problematyką objętą konkretnym przypadkiem zgłoszonym przez pacjenta;
5. przedstawianie Dyrektorowi okresowych informacji dotyczących przestrzegania praw pacjenta, nie rzadziej niż dwa razy w roku;
6. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 7

Do zadań Wydziału Prawnego należy:
1. sporządzanie opinii prawnych;
2. udzielanie informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących przepisów prawa;
3. udzielanie porad prawnych w szczególności dotyczących praw pacjenta;
4. wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej związanej z działalnością Biura;
5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 8

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Księgowego należy:

1. prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2. prowadzenie gospodarki finansowej Biura zgodnie z obowiązującymi zasadami;
3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura;
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6. prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
7. analiza pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń kosztów związanych z działalnością Biura;
8. opracowywanie projektu planu finansowego Biura;
9. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
10. opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnymi stanowiskami pracy;
12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Sekretarsko-Kancelaryjnej należy:

1. prowadzenie sekretariatu Biura;
2. kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Biura;
3. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora, pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestrów;
4. sporządzenie raportów dotyczących ilości wpływających spraw w okresach miesięcznych,
półrocznych i rocznych; 5. zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Biura;
6. opracowywanie planów potrzeb rzeczowych Biura w zakresie środków trwałych, wyposażenia i materiałów biurowych;
7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 10

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Pracowniczych należy:

1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Biura;
2. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Biura;
3. zapewnianie przestrzegania przez pracowników regulaminu pracy;
4. przygotowywanie planów urlopów pracowników Biura;
5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§ 11

Obieg dokumentów finansowo-księgowych w Biurze regulują odrębne przepisy wewnętrzne.