Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Rzecznik Praw Pacjenta

Zadania i Kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta przy NFZ

1. Kontrola przestrzegania praw pacjenta.

2. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjenta.

3. Wskazanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta.

4. Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich jako organem konstytucyjnym w zakresie przestrzegania praw pacjenta.

5. Współpraca z Biurem Praw Pacjenta Ministerstwa Zdrowia.

6. Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
7. Współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia w zakresie realizacji praw pacjenta.

8. Współpraca z Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w Izbie Lekarskiej i Izbie Pielęgniarek i Położnych.

9. Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta.

10. Współpraca z organizacjami skupiającymi pacjentów (ubezpieczonych) w zakresie praw pacjenta.

11. Monitorowanie przestrzegania (poszanowania) praw pacjenta (ubezpieczonego) przez komórki organizacyjne NFZ oraz placówki ochrony zdrowia udzielające świadczeń medycznych w oparciu o umowę z NFZ.

12. Analiza skarg i wniosków kierowanych przez ubezpieczonego do Narodowego Funduszu Zdrowia.

13. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi NFZ, szczególnie z Departamentem Spraw Ubezpieczonych w zakresie realizacji praw pacjenta.

14. Współpraca z Rzecznikiem prasowym i biuletynem NFZ w zakresie informacji dla ubezpieczonych.

15. Wnioskowanie do Zastępcy Prezesa NFZ do spraw medycznych o przeprowadzenie kontroli kontraktu ze świadczeniodawcą w związku z rażącym naruszeniem praw pacjenta.

16. Koordynacja i nadzór merytoryczny nad pracą Rzeczników praw pacjenta w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

17. przygotowanie informacji kwartalnej dotyczącej przestrzegania praw pacjenta kierowanej do Zastępcy Prezesa NFZ ds. medycznych.

18. Współudział w organizowaniu szkoleń i narad dotyczących przestrzegania praw pacjenta.

19. Przyjmowanie skarg ubezpieczonych na działalność świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

20. Prowadzenie rejestru złożonych lub nadesłanych do Rzecznika pism.

21. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z ubezpieczonymi w NFZ.

22. Utworzenie i prowadzenie Zespołu Rzecznika Praw Pacjenta.

23. Współpraca z Radami Społecznymi Oddziałów Wojewódzkich NFZ.